Nowe funkcje wersji 1.1.0 (19.02.2012)

1. Szybki dostęp do bazy pracowników UMK

Z każdego miejsca aplikacji można teraz szybko sprawdzać dane kontaktowe dowolnego pracownika Uczelni. W tym celu należy wybrać odpowiedni przycisk znajdujący się w górnej części okna.

Następnie za pomocą formularza można wyszukiwać wybrane osoby. Lista wyników jest zawężana automatycznie w trakcie wpisywania danych.

Po zaznaczeniu wybranego pracownika na liście, w prawym oknie wyświetlane są jego dane kontaktowe, zawierające m.in. numer telefonu, adres email oraz nazwę jednostki, w której jest on zatrudniony.

2. Wybór trybu realizacji zamówienia

Na etapie tworzenia nowego zamówienia konieczne jest określenie trybu jego realizacji. Do wyboru są zamówienia bieżące oraz pobranie z planu rocznego. Druga opcja dotyczy wyłącznie pozycji, które zostały przewidziane w planie zamówień na dany rok i były przekazane wcześniej do odpowiedniej jednostki realizującej, np. Działu Zaopatrzenia i Transportu.

Wybrany tryb jest od tej pory widoczny również z poziomu okna podglądu zamówienia.

3. Zmieniony sposób wyboru odbiorcy zamówienia

Został zmieniony sposób wyboru pracownika, w imieniu którego jest składane zamówienie (odbiorcy towaru lub użytkownika oprogramowania w przypadku zamówień składanych do Uczelnianego Centrum Informatycznego).

Odbiorcy zamówienia są wybierani za pomocą okna podglądu bazy pracowników UMK. Po zaznaczeniu wybranej osoby na liście należy wybrać przycisk 'Zapisz', który wprowadza odpowiednie zmiany w opisie.

Dzięki temu na każdym etapie obiegu zamówienia można szybko sprawdzić dane kontaktowe osoby, która będzie odbierała towar (w przypadku UCI odpowiednio użytkownika oprogramowania).

Dane kontaktowe są pobierane bezpośrednio z bazy pracowników UMK.

4. Numery zadań przy limitach finansowych

Został rozbudowany sposób określania limitów finansowych zamówienia.

Po wybraniu limitu, konieczne jest teraz wskazanie numeru zadania statutowego, w ramach którego będzie realizowany zakup (w przypadku środków unijnych odpowiednio numeru zadania przewidzianego w budżecie projektu). Jeżeli limit nie posiada wyszczególnionych zadań, wówczas należy wybrać opcję 'Nie dotyczy'.

Na każdym etapie obiegu zamówienia osoby podpisujące mają wgląd do informacji, mówiącej o wybranym numerze zadania statutowego.

5. Rozbudowane powiadomienia mailowe

Zostały rozbudowane informacje przesyłane do użytkowników w powiadomieniach mailowych. Od tej pory, oprócz numeru oraz statusu dokumentu, zawierają one również podstawowe informacje dotyczące zgłoszenia oraz listę przedmiotów zamówienia.

6. Zbiorcze zaznaczanie przedmiotów zamówienia (wyłącznie jednostki realizujące)

Kierownicy oraz pracownicy jednostek realizujących mają możliwość automatycznego zaznaczania wszystkich przedmiotów zamówienia jednocześnie.


« Powrót